ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟู
ประเภทที่ 7   สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อสิ่งประดิษฐ์       :   ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก
งบประมาณ           :   10,000 บาท
สถานศึกษา           :   วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
                 1. นายฮาริส        กะสิรักษ์
         2. นายณัฐวุฒิ      สุดชฎา
         3. นายณัฐพงศ์     คนเรียน
         4. นายอนนท์      ท่องเที่ยว
         5.  นายนำชัย      สุขพัฒนศรีกุล
                 6.  นายชัยยัณห์          โฉมทอง
                 7.  นางสาวจีรวรรณ     ด้วงแก้ว
                 8.  นางสาวเสาวภา      พยายาม
                 9.  นางสาวทักษิณา      เวลาดี
        10.  นางสาวฐิติชญา     ดำนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา
                1. นายอาทร         รอดขวัญ
                2. นายวีรยุทธ       บุตรมาตา
                3. นางอุไรวรรณ    รอดขวัญ
                4. นายเจตษฎา     ยะหวา
                5. นายเอกพงศ์     แย้มยิ่ง

บทคัดย่อ 
                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือด ป้องกันความพิการของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ไม่ให้เกิดเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์มีการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขตามอัตภาพ และเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด
ประโยชน์และคุณลักษณะ 
               ได้ชิ้นงานใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีกและสะดวกในการใช้งานด้วยตัวของผู้ป่วยเองได้ เป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ดูแลและตัวของผู้ป่วยเองที่จะสามารถทำกายภาพบำบัดโดยไม่ต้องพึ่งพาญาติหรือผู้ดูแล ทั้งนี้ชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการผลิตและองค์ประกอบที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

ผลการประกวดระดับจังหวัด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Green Caviar Body Wash

อุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น