โพสต์

Green Caviar Body Wash

รูปภาพ
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพ         ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  Green Caviar Body Wash   งบประมาณ  : 4,900 บาท        สถานศึกษา   :  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 30/12 ม.4 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่        ชื่อผู้ประดิษฐ์                   1. นางสาววิภารัตน์  โบบทอง                 2. นางสาวราตรี  ม่อหะมัด                 3. นางสาวกนกนิภา  เจริญจิตร                  4. นางสาวเจนจิรา  เจริญจิตร                 5. นางสาวจีรวรรณ  ด้วงแก้ว                  6. นางสาวน้ำฝน  เคลือแก้ว                 7. นางสาวนุชรี  บุญชู                  8. นางสาวเกศิณี  หนูทองแป้น                 9. นางสาวอรพินท์นุช  โบบทอง       อาจารย์ที่ปรึกษา                 1. นางอุไรวรรณ       รอดขวัญ                2. นางสาวดวงใจ      บุตรเด็น                3. นางสาวอารยา     พันธ์เมธาฤทธ์                4. นางราณี             สาครจิตร                5. นางสาวพรประภา  เทพบุตร บทคัดย่อ               สาหร่ายพวงองุ่นมีชาวประมง ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก นำมาเพา

ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟู

รูปภาพ
ประเภทที่ 7   สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ชื่อสิ่งประดิษฐ์       :   ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก งบประมาณ           :   10,000 บาท สถานศึกษา            :   วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชื่อผู้ประดิษฐ์                   1. นายฮาริส        กะสิรักษ์          2. นายณัฐวุฒิ      สุดชฎา          3. นายณัฐพงศ์     คนเรียน          4. นายอนนท์      ท่องเที่ยว          5.  นายนำชัย      สุขพัฒนศรีกุล                  6.  นายชัยยัณห์          โฉมทอง                  7.  นางสาวจีรวรรณ     ด้วงแก้ว                  8.  นางสาวเสาวภา      พยายาม                  9.  นางสาวทักษิณา      เวลาดี         10.  นางสาวฐิติชญา     ดำนิล อาจารย์ที่ปรึกษา                 1. นายอาทร         รอดขวัญ                 2. นายวีรยุทธ       บุตรมาตา                 3. นางอุไรวรรณ    รอดขวัญ                 4. นายเจตษฎา     ยะหวา                 5. นายเอกพงศ์     แย้มยิ่ง บทคัดย่อ     

อุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น

รูปภาพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ การอนุรักษ์พลังงาน ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  อุปกรณ์เตือนการรั่วไหลพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น งบประมาณ  : 1,000 บาท ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ การอนุรักษ์พลังงาน ชื่อ-ที่อยู่  สถานศึกษา  :  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110                                           ชื่อผู้ประดิษฐ์                   1. นายธีรเมธ  แก้วเกลี้ยง                   2. นายวรวัฒน์  กี่บุตร                   3. นายวรพล   ไพทูลอาสน์                   4. นายฮาริส  กะสิรักษ์                   5. นายณัฐวุฒิ  สุดชฎา                   6. นายณัฐพงศ์  คนเรียน                    7. นางสาวน้ำฝน เคลือแก้ว                    8. นางสาวเฟินศิญา  ทอดทิ้ง                    9. นางสาวนุริสา  เซะอุเซ็ง                   10. นางสาวพัฒน์ลดา  กันจิ อาจารย์ที่ปรึกษา                         1. นายพชร  ทิพย์ดี                                      2. นายกฤตติน   มีแต้ม                                 3. นายเอกพงศ์   แย้มยิ่ง